مرور برچسب

شاه تهماسب

کدام سلطان صفوی را جلوی همسر و مادرش کشتند؟

 هیچ پادشاهی در عهد صفوی به اندازه او این قدر سست رای نبود. دراین یازده سال حکومتش، در حقیقت عنوان پادشاه را یدک می کشید. در این دوران، امرای قزلباش فرمان می‌رانند نه او. در طی سلطنتش، همسر او، مهدعلیا خیرالنسا بیگم، در دربار نفوذ…