مرور برچسب

شاه صفی صفوی

وحشی گری های فوق وحشتناک شاه صفی صفوی

در دوران معاصر ایران در هیچ دوره ای مانند صفویه وقایع تاریخی ثبت نشده، به طور کلی مجازات دشمنان و مخالفان در تمام دنیا عادی بوده اما گاهی بعضی افراد پا را فراتر از یک مجازات ساده میگذاشتند. در میان شاهان صفویه هیچ یک مانند شاه…