مرور برچسب

شاه عبدالعظیم

پیشگویی که ناصرالدین شاه را به کشتن داد / جان سالم به در می برد اگر…

شاید بیراه نباشد اگر بگوییم خطای محاسباتی؛ سبب کشتن ناصر الدین شاه قاجار هم شده است. طبق نوشته داماد وی؛ خوشحالی پادشاه از جان به سلامت بردن از مرگ، طولی نکشید و اجل به او هم مهلت نداد.    ناصرالدین شاه قاجار در ۲۵ تیر سال۱۲۱۰ به دنیا