مرور برچسب

شاه هوتکی

اشرف افغان

اشرف خان غلجائی یا اشرف شاه هوتکی دومین پادشاه دودمان هوتکی در میانه ۱۷۲۵ تا ۱۷۲۹ میلادی بود. او پسر عبدالعزیز هوتک و پسرعموی محمود افغان اولین پادشاه این سلسله بود.