مرور برچسب

شاه پیروز یکم

پیروزدخت

پیروزدختپیروزدخت (ملکه ساسانی)نقش قباد یکم بر روی سکهدوران ۴٨٨ میلادی - ۵۵٠ میلادیتاجگذاری ۴٩٩ میلادینام کامل پیروزدخت (ملکه ساسانی)زادروز ۴۶٨زادگاه تیسفوندرگذشت ۵٨۸ میلادی…