مرور برچسب

صفای باطن

استاد پهلوانان معروف که بود؟

   از نخستین پهلوانان «سید محمدعلی بلورفروش» بود که زورخانه‌های عمومی را در تهران راه‌اندازی کرد. در دوره قاجار، هم ورزش پهلوانی و کشتی باب شده بود و هر ساله نیز در میدان ارگ با حضورشاه و درباریان و هزاران تماشاچی، پهلوانان پنجه در پنجه