تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

ظهور مزدک

ظهور مزدک در شاهنامه فردوسی

ظهور مزدكبیامد یكى مرد، مزدك بنامسخنگوى با دانش و راءى و كامگرانمایه مردى و دانش فروشقباد دلاور بدو داد گوشبنزد جهاندار دستور گشتنگهبان آن گنج و گنجور…