ظهور مزدک در شاهنامه فردوسی

ظهور مزدک بیامد یکى مرد، مزدک بنام سخنگوى با دانش و راءى و کام گرانمایه مردى و دانش فروش قباد دلاور بدو داد گوش بنزد جهاندار دستور گشت نگهبان آن...