مرور برچسب

عتمانی

مهرماه سلطان دختر خرم سلطان

مهرماه سلطاننگاره‌ای از مهرماه سلطانهمسر رستم پاشافرزند(ها) عایشه هماشاه سلطان سلطانزاده محمد بیگ سلطانزاده عثمان بیگنام کاملدولتلو عصمتلو مهرماه والده سلطان عالیت الشان حضرت لری…