مرور برچسب

عزم راسخ

دو راهکار ساده برای کاریزماتیک بودن چیست؟

کاریزما چیست کاریزما صفتی است شخصیتی و ترکیب جالبی از جذبه و جاذبه همزمان در رفتار افرادی است که آنها را کاریزماتیک می‌نامیم. فرد کاریزماتیک مانند آهن‌ربایی است که دیگران را به حضور خود جذب می‌کند و در عین حال احترام و تحسین آنها را به دست…