مرور برچسب

عشایر جنگجو

آتیلا خونخوار ترین پادشاه امپراطوری هون

بزرگ ترین پادشاه امپراطوری هون آتیلا بی شک بزرگ ترین و قدرتمند ترین پادشاه امپراطوری هون بود که در زمان حیاتش بزرگ ترین امپراطوری اروپا را تاسیس کرد اما این امپراطوری دوام چندانی نیاورد و حدود بیست سال پس از مرگ این شاه قدرتمند، به دلیل…