مرور برچسب

عقد آریایی در ایران باستان

آیا عقد آریایی در ایران باستان رواج داشته است؟

 این روزها برخی از زوجین جوان به دنبال برگزاری مراسم عقد آریایی هستند، اما آیا این مراسم در ایران باستان رواج داشته است تفاوت عقد قدیمی ایران باستان با عقد آریایی «به نام نامی یزدان من تو را برگزیدم از میان همه خوبان، میان این…