مرور برچسب

علل انقلاب مشروطه

چه عواملی منجر به انقلاب مشروطه شد؟

انقلاب مشروطه : دوران حکومت قاجار از پرتنش ترین دوره های تاریخی ایران است. تشکیل این دولت با شکل‌گیری جوامع صنعتی و قدرت‌های سیاسی مغرب‌ زمین هم عصر بود. کشورهای اروپایی که در زمینه های علمی - صنعتی پیشرفت کرده بودند، به منظور و گسترش بازار…