مرور برچسب

علم در دوره قاجار

وضعیت علم ، صنعت و اقتصاد ایران در دوره قاجاریه

علوم رایج در دوره ی قاجار  حکمت و فلسفه در حکمت فلسفه دو حکیم و فیلسوف مشهور یعنی حاج ملاهادی سبزواری و میرزا ابوالحسن جلوه در این دوره شهره بود. تاریخ نگاری سبک تاریخ نویسی در دوره ی قاجاریه، همان سبک و روشهای قدیمی و اساس آن بر…