مرور برچسب

علی اکبر داور

علی اکبر داور؛ بنیانگذار دادگستری نوین

بعد از تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن و پیدایش تفکیک قوا در ایران، تغییر و تحولاتی در نظام قضایی شکل گرفت که البته منجر به استقرار یک عدلیه منسجم و کارآمد نشد لذا بحث اصلاح و تغییر در سه بعد ساختار، قوانین و نیروی انسانی عدلیه…