مرور برچسب

قرطاجنه

فتح قرطاجنه توسط اعراب مسلمان

در دوران حکومت امویان و خلافت عبدالملک بن مروان این فتح صورت گرفت. در اواخر سال ۷۴\۶۹۳ عبدالملک احساس کرد توانایی از سرگیری فتوح را در شمال آفریقا دارد، وی حسان بن نعمانی غسانی را بعنوان فرمانده جدید، به نشانه از سرگیری سیاست فتوح برگزید.