مرور برچسب

قرون وسظی

آیا می دانید زنان غرغرو در قرون وسطی چگونه تنبیه می شدند؟

در این مطلب با نحوه تنبیه زنان پُرحرف و غرغرو که در قرون وسطی رایج بود آشنا می شوید. فکر می‌کنید شوهران قرون وسطایی همسران پُرحرف خود را چگونه تنبیه می‌کردند؟ با گذاشتن پوزه‌بند روی دهانشان! این دستگاه شکنجه و تحقیر عمومی…