مرور برچسب

قوام‌السلطنه

وضعیت احزاب سیاسی در دوران رضاخان

در آغاز سخن تذکار به یک نکته مهم ضروری می‌نماید. هنگامی که درباره احزاب در دوره رضاشاه می‌گوییم، باید نکته‌ای اساسی را در نظر بگیریم و آن هم اینکه تعریف حزب در آن دوران با تعریف آن در تفکر مدرن و علوم سیاسی جدید تفاوت زیادی دارد. پیدایش

Best replica watches at watchesmall.is, sale swiss rolex replicas, tag heuer, hublot and more.