مرور برچسب

لابو

لابو / labbu/ چیست؟

موجودی عظیم با ویژگی‌های شیر و مار قرائت درست نامش که به‌صورت ( کالبو KAL. bu نوشته می‌شود)، هنوز نامعلوم است. کشتن این مخلوق که در اسطوره‌هایی توصیف‌شده است، از روی الواح نو _ آشوری تا اندازه‌ای معلوم می‌شود. مردم و همچنین خدایان از این…