مرور برچسب

لشکرکشی کمبوجیه به مصر

ماجرای لشکرکشی کمبوجیه به مصر چه بود؟

کمبوجیه دوم، دومین شاه دودمان هخامنشی و آغازکنندهٔ دودمان بیست و هفتم مصر و فرزند ارشد کوروش بزرگ و کاساندان است. مهم‌ترین اتفاق دوران فرمانروایی وی، فتح مصر بودداستان لشکر کشی کمبوجیه به مصر می‌دانیم که کمبوجیه در سال ۵۲۵…