مرور برچسب

لطفعلی خان

دولت مستعجل زندیه و پایتخت هایش

دولت زندیه اگرچه مدت زمان کوتاهی حکومت ایران را در اختیار داشت و پایان کارش بسیار غم انگیز بود اما در همین دورۀ کوتاه سه شهر ملایر، شیراز و کرمان را پایتخت خود قرار داد و یادگارهای خوشایندی در حافظۀ تاریخی و در میان بناهای این شهرها به…