مرور برچسب

لمپن ها

«لُمپن‌ها» طرفداران اصلی پهلوی

در هر جامعه‌ای، مردمانی زندگی می‌کنند که به دلیل داشتن زور و بازو، به دنبال قدرت نمایی در برابر عموم هستند. جالب است که بیشتر این افراد، سواد پایین و روحیه زورگویی دارند. همین روحیه هم موجب می‌شود به راحتی و با دریافت پول (گاهی هم بسیار