مرور برچسب

لوح فیستوس

اسناد مرموزی که اسرار آن برای قرن ها فاش نشده است

می توان تصور کرد که یک شی باستانی پوشیده از متن  یا نماد رویای هر باستان شناسی است. چه راهی بهتر از سخنان مستقیم پیشینیان برای یادگیری گذشته است؟ برای مثال، کشف نوآوانه سنگ روزتا در سال 1799 و رمزگشایی آن در سال 1822، جزئیات پیچیده خط