مرور برچسب

ماهوی سوری

ماهوی سوری مرزبان مرو در زمان ساسانیان چه کسی بود؟

نخستین بار که از ماهوی سوری می شنویم هنگامی است که یزدگرد سوم آخرین پادشاه ایران باستان، شاه ایران است و اعراب به سوی مرزهای ایران هجوم آورده اند و یزدگرد سوم و بزرگان کشور پس از شکست قادسیه در انجمن مشغول رایزی و در اندیشه پیدا کردن…