مرور برچسب

ماه خدای سومری

نانّا ، ماه خدای سومریان

نانّا (ر)/Nanna(r)/ماه _ خدای سومری نام او معمولاً به‌صورت شش _ کی šeš. ki نوشته می‌شد و احتمالاً به سبب پیوستگی او با شهر اور بو(در سومری شش.اب. کی ŠEŠ.AB.KI ) و این خود، به‌صورت هجی کردن عدد«۳۰» بود که عدد نمادین ماه به شمار می‌رود.…