برچسب: مردک

مزدک و تعالیم او - بخش اول

مزدک و تعالیم او – بخش اول

الف ) پیدایش مزدک :     مزدک پسر بامداد[۱] است و به همین دلیل به مزدک بامدادان[۲] در منابع تاریخی معروف است. در زبان پهلوی ساسانی و در متون فارسی...