مرور برچسب

مستند قنات

ویدئوی مستند تاریخی قنات

قنات، کاریز یا کهریز کانالی است که در زیر زمین حفر شده و آب از طریق آن به سطح زمین جریان می‌یابد. این کانال‌ها‌ بر