مرور برچسب

مسجد گیانواپی

اورنگ زیب؛ چرا این پادشاه مغول که ۳۰۰ سال پیش مرده است در هند بحث‌برانگیز شده؟

  پادشاه مغول اورنگ زیب    پادشاه مغول اورنگ زیب، که ۳۰۰ سال پیش درگذشت، اخیرا به سوژه داغی در بحث‌های فضای مجازی هند تبدیل شد.اورنگ زیب، آخرین پادشاه مقتدر امپراتوری مغول، در حدود ۵۰ سال بین سال‌های ۱۶۵۸ تا ۱۷۰۷ بر هند نیز حکمرانی کرد