مرور برچسب

معماری عصر ساسانیان

سهم و نقش هنر در معماری سلطنتی و غیر سلطنتی عصر ساسانی

    پادشاهان ساسانی و سایر مدیران کشور ایران در آن مقطع زمانی همان گونه که اعصار بسیار کهن متداول بود بهترین و زیباترین مصالح ساختمانی را به ساختن کاخ شاهان، معابد و آتشگاه ها و سایر بناهای دولتی اختصاص می داده اند. این شیوه قرنها…