مرور برچسب

مفهوم تاریخ

مفهوم امروزی و گذشته از تاریخ

تصوری که در گذشته از جریان تاریخ در اذهان بود،آن را بمنزلۀ رودی عظیم و خروشان قلمداد می کردکه از بستری به بستر دیگر می غلطد و مورخ از اینکه به سرچشمه اش راه پیدا کند یا از کرانۀ آسوده یی به جریان آن بنگرد لذت می برد،اکنون جای خود را به تصور…