شهر زیرزمینی ملایر همدان (سامن)

سراسر نمایی از شهر زیرزمینی سامن   شهر پنهان یا زیرزمینی سامن که احتمالا شهری مخفی در دوره پیش از اشکانی بوده و بعدها نیز از آن به عنوان گورستان...