مرور برچسب

ملقارت

ملقارت، خدای سامی غربی

ملقارت/melqart/-خدای سامی غربی نام او به معنای «پادشاه شهر است.» در دورۀ فنیقی ها، او خدای عمده صور و بعداً خدای مستعمرات یعنی کارتاژ carthage (غرطاجنه) بود که به نام خدایش نامیده شد. نام او برای نخستین بار در عهدنامه ای میان اسر حدون…