مرور برچسب

ملکه اليزابت دوم

ملکه الیزابت و کودتای ایران

این متن دیدگاه‌های سیاسی الیزابت دوم (ملکه انگلیس) درباره ایران را بررسی می‌کند. موضوع استفاده از اسم الیزابت دوم برای سرکوب دولت قانونی دکتر مصدق دوباره یادآوری می‌شود تا گمان نکنیم او فقط یک ملکه تزیینی بود. ملکه و کودتا از سوی وزارت