مرور برچسب

ملکه الیزابت دوم

ملکه الیزابت؛ آخرین بازمانده کودتاگران ۲۸ مرداد

  یکی از طراحان کودتای ۲۸ مرداد ملکه الیزابت دوم بود که وی نیز دولت دکتر مصدق را برانداخت و محمدرضا شاه را بازگرداند.ملکه الیزابت دوم که در ساعتی پیش کاخ باکینگهام مرگ او را در سن 96 سالگی اعلام کرد، در طول دوران سلطنتش در حوادث مختلفی در