مرور برچسب

ملکه دینگ پادشاه زن ایران

ملکه دینگ پادشاه زن ایران که بود؟

دینَگ شاهنشاه زن ایران در سال 457 میلادی تا 459 میلادی بود.ملکه دینک همسر یزدگرد دوم شاهنشاه ساسانی و مادر شاهنشاهان ایران یعنی هرمز (هرمزد سوم) ، پیروز (پیروز یکم شاه ساسانی) و بلاش (بلاش شاه گمنام ساسانی) بود.پس از مرگ یزدگرد…