مرور برچسب

ملکه هچپسوت

سیاست نظامی ملکه هچپسوت در سرزمین نوبی

پیش از این نیز دربارۀ این فرعون بانوی جنگ گریز سخن گفته ایم. او با هرگونه اعمال خشونت مخالف بود، ولی  در برخی موارد جهت حفظ حکومت فرعونی وتمامیت ارضی مصر ناچار از پرداختن به جنگ می شده است. این تنها لشکرکشی در دورۀ زمامداری این فرعون بانوست…