مرور برچسب

ملکۀ نشا

ملکۀ نشا و کودکانش

ملکۀ نشا و کودکانش/ The Queen of neša and her children/ اسطورۀ آناتولیایی؛ احتمالاً دارای اصل حاتیایی، که به هیتیایی ترجمه شد. یک سال ملکه نشا که نامش ذکر نشده است، سی پسر زایید، اما درباره تعداد فراوان کودکانش نگران شد و تصمیم گرفت که آن…