مرور برچسب

ملیت و زبان

نظامی درباره ملیت و زبان خود چه گفته است؟

  در نوشتاری محمدجعفر محمدزاده به سخن نظامی در دیوانش که درباره نژاد، زبان، ملیت و... خود گفته، پرداخته است. این پژوهشگر تاریخ زبان و ادبیات فارسی و نویسنده و مدیر رادیو ایران در یادداشت خود با عنوان «نظامی پاسدار زبان فارسی» که آن را در