مرور برچسب

مملکتداری

نصیحت های کلیدی آغامحمد خان به جانشینش فتحعلی شاه/خواجه تاجدارش:رعیت راگرسنه نگه دارتابتوانی…

تاریخ ما نوشت : بنیان گذار و اولین شاه قاجار گفت : ارباب زراعت و فلاحت باید چنان باشد که هر ده خانه را یک دیگ نباشد تا به جهت طبخ آشی یک روز به عطلت و انتظار بسر برند و الا رعیتی نکنند و نقصان در ملک روی کند.