مرور برچسب

مهدی تاجیک

مهدی تاجیک ، عظیم‌تر از یک زندگی

دیدگاهی از دکتر «مهدی موسوی» عیاران راستین خدمات بی‌شماری به این مرز و بوم نموده‌اند. مهدی تاجیک بنابر دلایل فراوان آخرین عیار ایران زمین بوده است، و مطلوبست نام و یاد وی به همین عنوان عیار حفظ گردد. یاد و نامش گرامی باد.