مرور برچسب

مهرنرسه

مهرنرسه

مِهرنَرسهزادروز سدهٔ چهارم میلادی روستای دشت بارین، اردشیر خوره، پارسدرگذشت سدهٔ پنجم میلادیتبار خاندان اسپندیاذتابعیت ساسانیاندین مزدیسنامذهب زروانیمنصب وزرگ فرمذار…