مرور برچسب

مهندس

واژه «مهندس» چگونه ساخته شد؟

واژه «مهندس»، ریشه‌ای پارسی دارد؛ چون که از «هندسه» ساخته شده که عربی شده «اندازه» است.این گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از سرگذشت واژه «مهندس» نوشته است.گروه فرهنگستان زبان، تازه‌ترین مطلب (صفحه مجازی) واژه‌شناسی خود را

صناعتِ مصریان باستان

معدنچیان- صنعتگران- كارگران- مهندسان- حمل و نقل- چاپار- بازرگانی و امور مالی- منشیها رفته رفته، در نتیجة كار كشاورزان محصول بیش از احتیاج فراهم می‌شد؛ به همین جهت قسمتی از آن به عنوان ذخیره برای كسانی كه در صناعت و بازرگانی كار می‌كردند…