مرور برچسب

مه

کلمه ی سومریِ مه/ me/ به چه معناست؟

مه، یک کلمۀ سومری و احتمالاً مشتق از فعل« بودن» است. هیچ گونه معنی کافی اکنون برای «مه» پیشنهاد نشده است، ترجمۀ پارسو Parşu « قانون فرمانروایی» نیز تا اندازه‌ای حدود مفهومات سومری را می‌رساند. در متون سومری که به تازگی ویرایش شده است، « مه»…