مرور برچسب

مورسیل

دورۀ زمام داری توتموزیس یکم (توتمس یکم)

این مردمان نخست به زیر فرمان فرمانروایان محلی درآمدند، فرمانروایی که از دیرباز در آن ناحیه حکومت «شبه پادشاهی» برپا کرده بودند. زمان درازی بدین منوال گذشت و این بومیان به فکر کسب استقلال افتادند و حتی برآن شدند بر هماسیگان خود غلبه کرده و…