مرور برچسب

مورّخان و نویسندگان تاریخ ساسانیان

مورّخان و نویسندگان تاریخ ساسانیان در نخستین سده های اسلامی-بخش دوم

       -بخش دومد ) بلاذری :    این مورخ و نویسنده مشهور از چهره های برجسته در میان تاریخ نگاران مسلمان به ویژه در سدۀ سوم هجری – قمری است. نام وی آن گونه که در منابع تاریخی و در فهارس مشاهیر عرصه تاریخ نگاری آمده است: ابوالعبّاس…