مرور برچسب

موزه قاجار تبریز

موزه قاجار تبریز

موزه قاجار تبریز خانه امیر نظام گروسی، از رجال سیاسی و نویسندگان عهد قاجار، در محله ی قدیمی ششگلان تبریز واقع شده است که وی در زمان ناصرالدین شاه این عمارت را برای خود ساخت. این عمارت در زمان پهلوی به عنوان اداره دارایی و اداره فرهنگ…