مرور برچسب

مِنکا اوهور آکااهور

سلسلۀ پنجم تا دهم مصـر

سلسلۀ پنجم 2345 - 2494 ق.م: نُه نفر از فرمانروایان این سلسله برای ما شناخته شده هستند که عبارتند از: (1. یوسِرکاف 2. ساهوره 3. نِفِریُرکار 4. شِپ سِسکارایسی 5. نِفِرِفرِ 6. نیوسِرر 7. مِنکا اوهور آکااهور 8. جـِد کارایسی 9. یونس / اوناس.)…