مرور برچسب

مکتبخانه‌

روایت یک سنت قدیمی؛ نذر و نیاز برای شاگردان مدارس

آن‌قدیم‌ها که مدرسه‌ها مکتبخانه بود یک رسم قدیمی هم بود؛ برای مدرسه نذر می‌کردند و حاجت هم می‌گرفتند. «جعفر شهری» در کتاب «طهران قدیم» از این رسم منسوخ سخن گفته و برای آیندگان به یادگار گذاشته است. وضعیت مکتبخانه‌ها در روزگار قاجار