مرور برچسب

مکتب های پزشکی یونان باستان

انواع طب یونان باستان

آیا در مورد خدای شفابخش و طب یونان باستان به نام آسکلپیوس یا آسکولاپیوس شنیده اید؟ او پسر آپولو بود، اما اقوام یزدانی او پس از اینکه او در حرفه خود بسیار ماهر شد، و خدایان عالم اموات را از وجود ساکنان محروم کرد (زیرا به زنده بودن افراد کمک