مرور برچسب

میرزا آقا خان نوری

با حاجی واشنگتن آشنا شوید/ اولین سفیر ایران در آمریکا

حسینقلی خان، پسر «میرزا آقا خان نوری» از کسانی بود که در قتل امیرکبیر مشارکت داشت. وی پس از میرزاتقی خان امیرکبیر صدراعظم ایران شد و در تاریخ ایران، فردی بدنام به شمار می رود. پسرش حسینقلی خان نیز چندان خوشنام نبود، ولی در سال ۱۲۶۷ شمسی