مرور برچسب

میرزا حسن رشدیه

اولین دبستان تهرانی‌ها کجا بود؟

مدرسه رشدیه را میرزا حسن تبریزی، ملقب به رشدیه، راه‌اندازی کرد؛ مردی که از آن به عنوان پدر آموزش و پرروش نوین ایران نام می‌برند. مدرسه‌ای که مکتب‌دار‌ها اصلی‌ترین مخالفانش بودند و اصولا تمایلی به راه‌اندازی این مدارس نداشتند. مدرسه رشدیه